ห้องเรียนออนไลน์

วิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ
- ปีการศึกษา 2564
- ปีการศึกษา 2565

ครูผู้สอน นายธานินทร์ สวยรูป